Hyundai

Hyundai Motor Studio - KOL management

Objective:

  1. Memanage Key Opinion Leader (KOL) yang sesuai dengan karakter Hyundai Motor Studio

  2. Menghadirkan KOL saat launch Hyundai Motor Studio Senayan Park